Lidmaatschap

Cmb-lidgeldregeling, nieuw vanaf 01.09.2022

Op 1 september 2022 wijzigde de lidgeldregeling* van vzw Cmb.

Er kwamen categorieën bij, andere verdwenen. Ook de bijdragen werden aangepast.

*niet van toepassing op leden van de algemene vergadering.

         


KORT EN CONCREET

Voor cursisten/cmb-leden die een opleiding MIB van het GO! CVO Antwerpen volgen verandert er weinig, behalve dat ze als enige toegetreden leden een reductie krijgen op aankopen voor klankhout in het Cmb-magazijn.

De categorie'externe leden'(of niet-cursisten) kan om organisatorische reden niet behouden worden.

Personen of instellingen die geen leden zijn als cursist of ex-cursist zullen geen aankopen meer kunnen doen in het magazijn. Lopende lidmaatschappen (één jaar) voor externen blijven nog geldig tot het einde van dat lidmaatschap.

Vanaf 15 juni 2022 zullen we geen nieuwe 'externe leden' meer kunnen aanvaarden.

Ex-cursisten(CVO/MIB) die lid willen worden of lid willen blijven behoren zoals voordien niet meer bij de categorie 'externe leden' maar krijgen een eigen categorie toegewezen.

We zijn wel genoodzaakt om de bijdrage voor dat lidmaatschap (in vergelijking met de vroegere bijdrag) op te trekken (zie schema hieronder)

Steunende leden: Personen of instellingen die gebruik willen maken van het informatiecentrum of die het Cmb willen steunen kunnen dat met een 'member' of 'member gold' lidmaatschap.

Deze leden hebben ook toegang tot cafetaria/refter. Ze kunnen geen goederen aankopen in het magazijn van de vzw.

Het schema met de verschillende bijdragen en gunsten per categorie, een omschrijving per categorie en het intern reglement vind je hieronder.

INSCHRIJVEN / voor steunende leden of ex-cursisten (niet van toepassing op CVO/MIB-cursisten).


Indien je lid wenst te worden of je bestaande lidmaatschap wenst te verlengen dan kan je het inschrijvingsformulier invullen, ondertekenen en terug sturen naar info@cmbpuurs.be of per post naar: vzw Cmb, Guido Gezellelaan 89, 2870 Puurs-Sint-Amands, België.

Het inschrijvingsformulier is te verkrijgen op het secretariaat van het Cmb.
Het kan ook gedownload worden via deze link
.

CVO/MIB-cursisten en AV-leden regelen hun inschrijving en betaling als Cmb-lid rechtstreeks via het

Cmb-secretariaat.Hieronder vind je een omschrijving van de verschillende categorieën*.

* niet van toepassing op de algemene-vergadering-leden.


Steunende leden / € 30 / € 100

kunnen zijn: niet-bouwers of ex-bouwers, mensen uit de muziek- en muziekinstrumentenbouwsector of sympathisanten die niet de bedoeling hebben om klankhout en materialen aan te kopen maar bijvoorbeeld wel gebruik willen maken van bib en planotheek. Deze leden hebben ook toegang tot cafetaria/refter. Subcategorieën zijn Member (30€) en Member Gold (100€, voor degenen die méér willen steunen). Steunende leden kunnen geen hout of materialen aankopen in het magazijn.

CVO/Cmb-cursisten/leden / € 285 ✶

zijn CVO-cursisten die momenteel een MIB-module volgen én als dusdanig ook lid zijn van de vzw Cmb.

Het Cmb ondersteunt de opleiding muziekinstrumentenbouw (MIB), van zijn onderwijspartner CVO-Antwerpen. Die extra organisatorische en logistieke omkadering manifesteert zich in de mogelijkheid tot het huren van gereedschappen en berging van instrumenten, in gratis toegang of een aanzienlijke korting op evenementen zoals ontmoetingen met muzikanten en concerten gelinkt aan instrumentenbouw, in gratis toegang tot gespecialiseerde workshops/lezingen die meestal deze categorie van leden als doelgroep heeft. Deze leden hebben vrije toegang tot de bib, de planotheek, de cafetaria/refter en het magazijn. Het Cmb zorgt voor geselecteerd en kwalitatief hoogstaand klankhout dat bovendien jaren 'gerijpt' is. CVO/Cmb-cursisten/leden kunnen als enige categorie Cmb-leden dit klankhout aankopen met een korting van 10%. Het Cmb organiseert ook jaarlijks een opendeurdag waar er gespeeld wordt op instrumenten van cursisten. Het lidgeld van € 285 is bepaald op jaarbasis.
✶Uitzondering: Voor degenen die het tweede semester van het schooljaar starten wordt het bedrag pro rata berekend. 

EX-CVO/Cmb-cursisten/leden / € 100 

zijn ex-CVO/Cmb-cursisten/leden die onlangs of in het verleden geslaagd waren in minstens één MIB-module én als dusdanig ook lid zijn van de vzw Cmb. Deze leden hebben vrije toegang tot de bib, de planotheek, de cafetaria/refter, ze kunnen aankopen doen in het magazijn, hebben korting op evenementen en workshops en kunnen zich eventueel inschrijven voor de open-atelier-werking. Ze kunnen ook kiezen om 'steunend lid' te zijn voor een lager bedrag en minder gunsten. 

Ex- of huidige CVO/MIB leraars die (nog) geen werkend lid of kandidaat werkend lid zijn in de algemene vergadering van de vzw maar wel hout of materialen willen aankopen in het magazijn betalen hetzelfde bedrag als EX-CVO/Cmb-cursisten/leden (100€) en hebben daarmee ook dezelfde gunsten. Ze kunnen ook kiezen om 'steunend lid' te zijn voor een lager bedrag en minder gunsten.

INTERN REGLEMENT voor Cmb-leden*

*betreft enkel de 'toegetreden leden'. 

Dat zijn alle categoriën van leden behalve degenen die als 'werkend lid' in de algemene vergadering van de vzw zetelen

Algemeen

 1. Om lid te worden kiest je de categorie die bij jou past. Zie ook omschrijving en schema.

 2. Kortingen op evenementen, workshops en lezingen worden per event bepaald en gecommuniceerd. Bij sommige   events kunnen de kortingen per  verschillen. Blijf op de hoogte; inschrijven op de nieuwsbrief kan via deze link

 3. Openingsuren Bibliotheek/Planotheek en Cafetaria/Refter; zie deze link 

 4. Beperkingen aankopen klankhout: Het klankhout dat in het Cmb-magazijn te koop is werd geselecteerd door experts en is vervolgens een aantal jaren 'gerijpt' waardoor het direct bruikbaarheid is en waarvan  de kwaliteit hoger is dan  bij de meeste klankhouthandels. Deze unieke voorraad is in de eerste plaats bedoeld als materiaal voor de CVO/Cmb-cursisten/leden. Om de stock voor deze leden op peil te kunnen houden zijn we genoodzaakt om de hoeveelheid houtaankopen door of voor andere leden te beperken. Details en bijzonderheden zijn bespreekbaar met de verantwoordelijke van het magazijn en het stockbeheer.

Steunende leden (donateurs, sponsors ✶)

 5. Sympathisanten en niet- of ex-bouwers kunnen steunend lid of 'Member' worden voor 30 €. Zij die de vereniging extra willen steunen kunnen 'Member Gold' worden voor 100 €.

✶ Donateurs, sponsors of personen die de vzw willen steunen met een legaat nemen best contact op met het secretariaat.

CVO/Cmb-cursisten/leden

6. Afspraken rond 'Huren gereedschap', 'berging instrumenten' en andere specifiek cursist-gerelateerde afspraken worden intern gecommuniceerd naar de CVO/Cmb-cursisten/leden

7. CVO/Cmb-cursisten die als toegetreden of als werkend lid in de AV zetelen blijven lidgeld betalen als CVO/Cmb-cursist/lid.

8. Het lidgeld van € 285 voor CVO/Cmb-cursisten/leden is bepaald op jaarbasis /✶ Uitzondering: Voor degenen die het tweede semester van het schooljaar starten wordt het bedrag pro rata berekend.

EX-CVO/Cmb-cursisten/leden

9.   Ex-cursisten kunnen lid worden voor 100€ lidgeld/jaar met de daaraan verbonden gunsten. 

10. Om in aanmerking te komen voor de categorie 'ex-cursist' moet betreffende persoon geslaagd zijn in minstens één CVO-MIB-module.

11. Cursisten die al een CVO-MIB-module afgewerkt hebben maar nog een andere MIB-module volgen kunnen (nog) niet als ex-cursist beschouwd worden.

12. Ex-cursisten die inschrijven voor de 'open-atelierwerking' betalen daarvoor 130 € en zijn daarmee ook toegetreden lid van de vzw.

13. Ex-cursisten die ingeschreven zijn voor de 'open-atelierwerking' en ook als werkend lid in de AV zetelen blijven hun bijdrage voor 'open-atelierwerking' betalen.

14. Ex-cursisten die als toegetreden lid de AV bijwonen (als kandidaat AV-lid) blijven hun bijdrage als toegetreden lid betalen tot ze effectief werkend lid zijn / Uitzondering; tenzij ze vast Cmb-vrijwilliger zijn.

Ex-leraars en leraars die (nog) geen AV lid zijn.

15. Ex- of huidige CVO/MIB leraars die als toegetreden lid de AV bijwonen (als kandidaat AV-lid) betalen als werkend lid en hebben daarmee ook dezelfde gunsten. Ze kunnen ook toegetreden lid blijven voor 100€/jaar met dezelfde gunsten als ex-cursisten, of steunend lid voor 30€/j.


BETALING LIDGELD / TERMIJN

16. Lidgelden kunnen ter plaatse in het secretariaat of in het magazijn worden betaald. Lidgelden kunnen ook worden gestort op rekeningnummer BE 81 4171 0398 9124 met vermelding van voornaam, familienaam  en categorie lidmaatschap zoals in het schema vermeld.

17. Voor CVO-cursisten loopt het Cmb-lidmaatschap van 1 juli tot 30 juni, uitgezonderd voor CVO/Cmb-cursist/leden die het tweede semester van  het schooljaar starten. 

18. Voor de steunende leden en ex-cursisten/leden loopt het lidmaatschap vanaf de datum van de eerste betaling. 

19. Lidmaatschappen dienen jaarlijks vernieuwd te worden om geldig te blijven. Een lidmaatschap vervalt automatisch wanneer het lid zijn of haar lidmaatschap niet heeft vernieuwd binnen de maand na de einddatum van het lidmaatschap of binnen de maand na een eventuele schriftelijke of digitale herinnering.

20. Door de betaling van het lidgeld stem je in met het intern reglement. 


Intern reglement opgemaakt door het bestuursorgaan en goedgekeurd door de algemene vergadering op 14/06/2022  

De statuten van vzw Cmb bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie, conform Art. 2:59 / hoofdstuk 3 / WVV